Kļūt par kandidātu

Lūdzu, aizpildiet anketu latviešu valodā!

Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Dzimums:
Tautība (nav jānorada obligāti):
Pilsonība:
Deklarētā dzīvesvieta:


Darbavietas un ieņemamie amati (maks. 5)

Vieta:
Amats:


Izglītība (maks. 5)

Iestāde:
Kurā gadā beidzis:
Pakāpe vai specialitātē (iegūta):


Papildinformācija

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi:
Jūsu īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):
Jums piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):
Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus Jūs iznomājat citām personām vai nomājat no citām personām:
Jūsu parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:
Jūsu izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:
Jums piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:
Jūsu skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:
Jūsu bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

Ja ir, lūdzu, norādiet arī bankas nosaukumu!
Jums piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas - vērtspapīru emitenta - nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:


Kāda persona Jūs esat?

Vai Jūs esat persona, kas izcieš sodu kādā brīvības atņemšanas vietā?
Vai Jūs esat persona, kura atzīta par rīcības nespējīgo?
Vai Jūs esat persona, kura ir sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un nav reabilitēta vai Jūsu sodāmība nav dzēsta vai noņemta?
Vai Jūs esat persona, kura Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihisku slimību, kas Jums atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un Jums sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas?
Vai Jūs esat persona, kura pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās?
Vai Jūs esat persona, kura ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki?
Vai Jūs esat persona, kura ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās un Jūs neesat reabilitēta vai Jūsu sodāmība nav dzēsta vai noņemta?
Vai Jūs esat Eiropas Savienības pilsonis (-e), kuram (-ai) tiesības kandidēt un tikt ievēlētam (-ai) ir liegtas ar tiesas spriedumu Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis Jūs esat?
Vai Jums likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību?

GDPR noteikumi (no 25.05.2018)

Nospiežot pogu "Reģistrēties", ES brīvi, nepārprotami apliecinu savu piekrišanu manu personas datu apstrādei (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu). Saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu, Rīcības Partija nodrošina fizisko personu pamattiesību un brīvības aizsardzību, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi.

  • Personiskā informācija tiek lūgta, pamatojoties uz Saeimas vēlēšanu likumu
  • Jūsu e-pasts netiks izmantots informatīvajam izdevumam (mēs nesūtīsim reklāmu)
  • Ja vēlaties rediģēt vai izdzēst savu personīgo informāciju (aizpilditu anketu), lūdzam, sazinieties ar e-pastu - ricibaspartija@inbox.lv
  • Lai apstiprinātu Jūsu identitāti, mēs lūgsim nosaukt dažus datus, kurus tikai Jūs zināt
  • Jūsu personas dati tiek droši glabāti mūsu biroja (nav ārējas piekļuves)

Datu aizsardzības regulas apraksts

Rīcības Partija
Aizvērt
Aizvērt